vinska.klet@frelih.si         

BONUM VINUM LAETIFICAT COR HOMINIS

Dobro vino razveseljuje človeška srca

Razvoj podeželja

JAVNI RAPIS

10. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Naziv aktivnosti: »Naložba v opremo za predelavo v vinski kleti Frelih«
Opis aktivnosti: V okviru naložbe »NALOŽBA V OPREMO ZA PREDELAVO V VINSKI KLETI FRELIH«, ki jo bo izvedlo podjetje VINSKA KLET FRELIH D.O.O., bo potekala pridobitev tehnološko bolj izpopolnjene opreme, ki bo omogočala proizvodnjo kvalitetnejših proizvodov. V okviru naložbe bo nabavljena oprema za predelavo sadja v sok, oprema za predelavo grozdja, oprema za skladiščenje vina ter laboratorijska oprema. Poleg navedenega bo nabavljena tudi oprema za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Predmet naložbe je tudi postavitev novega enostavnega objekta za namen predelave, ki bo pretežno iz lesenih konstrukcijskih elementov.
Cilji in pričakovani rezultati: Cilj naložbe je doseganje boljše proizvodne storilnosti v podjetju in posledično zmanjšanje proizvodnih stroškov. S pomočjo naložbe se bodo izboljšali ekonomski kazalniki, z novim proizvodom pa si bo podjetje zagotovilo tudi višjo konkurenčnost na trgu.
Rezultati naložbe so oprema za predelavo sadja v sok, oprema za predelavo grozdja, oprema za skladiščenje vina, laboratorijska oprema, oprema za pridobivanje energije iz obnovljivih virov ter objekt za namen predelave.
Povezave:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl
http://www.skp.si/

 

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

Pilotni projekt: Tehnološka posodobitev pridelave grozdja in vina za cviček PTP
Vodilni partner: KGZS – Zavod NM
Nosilec na KIS: dr. Klemen Lisjak
Trajanje: 5. 11. 2019–4. 11. 2021

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)
Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje. Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)
Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljiš

Naziv aktivnosti: Montaža bočnih protitočnih mrež v vinogradu.
Javni razpis: 19.javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021.
Cilj in pričakovani rezultati: Podjetje Vinska klet Frelih d.o.o. je pridobilo sofinanciranje za nabavo in montažo bočnih protitočnih mrež v vinogradu. Znesek odobrenega sofinanciranja je 33.494,71 EUR. Z izvedeno naložbo se bo bistveno zmanjšal vpliv podnebnih sprememb (neurja s točo) na pridelek grozdja. To pomeni povečanje količine lastnega pridelke grozdja in s tem boljšo produktivnost lastnega vinograda. Obenem se bodo zmanjšali stroški za odkup grozdja drugih pridelovalcev.
Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

NAZIV AKTIVNOSTI:

Razpis, na katerega se prijavljamo objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in nosi naslov: 3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja.

POVZETEK:

Investicija predstavlja nabavo nove tehnološke opreme za predelavo. Celotna vlaganja prispevajo k dvigu kvalitete predelave in končnega izdelka. Investicija je sestavljena iz naslednjih sklopov:
-nakup tehnološke opreme za predelavo grozdja v vino,
-nakup tehnološke opreme za polnitev vina in opremljanje steklenic,
-nakup tehnološke opreme za pridelavo penin,
-nakup tehnološke opreme za proizvodnjo novega produkta;

CILJI:

Z načrtovano investicijo v nakup nove tehnološke opreme za pridelavo penin in vina bo podjetje Vinska klet Frelih d.o.o. zagotovilo in povečalo dinamično rast podjetja, povečalo produktivnost, dvignilo konkurenčnost ter tako utrdilo položaj podjetja na trgu.

Načrtovana investicija bo pomenila izboljšanje tehnološke opremljenosti in delovnih pogojev poslovanja z vidika povečanja prihodka, dobička in dodane vrednosti. Podjetje bo uvedlo nov produkt proizvodnje vinjaka, ki ga do sedaj še ni proizvajalo.

Temeljni cilji investicije so:

 • zagotovitev dinamične rasti in dviga konkurenčnosti;
 • investicija bo vplivala na boljšo kakovost vin, s čimer se bo povečala tudi prodaja
  (pridobitev novih kupcev) in povečal tržni delež;
 • uvedba proizvodov z večjo dodano vrednostjo, Prispevek investicije h horizontalnim ciljem – uvedba inovacije
 • povečanje direktne prodaje na domačem in tujem trgu;
 • možnost pridobitve novih kupcev;
 • izboljšanje tehnološke opremljenosti postopka;
 • ekološki vidik. Predvidena investicija bistveno izboljšuje vpliv na okolje;
 • izboljšani delovni pogoji poslovanja, večja varnost.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

 • povečanje proizvodnih kapacitet (spravilo viška pridelka);
 • povečanje prihodka;
 • zmanjšanje stroškov (prihranek pri energiji, večja produktivnost);
 • povečanje bruto dodane vrednosti;

 

POVEZAVA:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
Spletna stran Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/ 

0
  0
  Košarica
  Vaša košarica je praznaNazaj v trgovino
   Calculate Dostava